Geplande reconstructies

Op basis van de bestaande meetpunten wordt inzicht verkregen in de grondwaterstanden op locaties waar reconstructies gepland staan. Per projectlocatie wordt bepaald of aanvullende metingen noodzakelijk zijn. Eventueel nieuw te plaatsen peilbuizen worden in principe geen onderdeel van het langjarig meetnet.

In januari 2021 zijn 9 extra peilbuizen geplaatst in de Noorderstraat vanwege aankomende reconstructie. De metingen worden via een apart portaal gevolgd en gebruikt in de voorbereiding van het reconstructieproject. Analyse van de grondwaterstand vindt plaats in het kader van het reconstructieproject. In deze rapportage is in verband met de korte meetperiode geen nadere analyse uitgevoerd.

In onderstaande tabel zijn peilbuislocaties opgenomen en het jaartal waarin reconstructies gepland zijn.

Peilbuis

jaar reconstructie

pb47

2020

pb27

2021

pb30

2021

pb30a

2021

pb31

2021

pb37

2021

pb38

2021

pb45

2021

pb48

2021

PB03

2022

pb26

2022

pb46

2022

pb49

2022

pb52

2022

pb51

2023

pb53

2023

pb54

2023

pb55

2023

pb23

2024

PB17

2025

pb29A

2030