Inleiding

Gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een grondwatermeetnet waarmee het grondwater gemonitord wordt. In deze jaarlijkse rapportage worden de meetgegevens verwerkt van het jaar 2023 (1 januari 2023 tot 27 september 2023) en daarnaast worden de gemeten grondwaterstanden getoetst aan het gemeentelijk beleid.

In de gemeente Krimpen aan den IJssel kunnen hoge grondwaterstanden leiden tot overlast. Daarnaast is het de afgelopen jaren zeer droog geweest, met dalende grondwaterstanden als gevolg. Te lage grondwaterstanden kunnen overlast veroorzaken. Dit blijkt onder andere uit een analyse van RoyalHaskoningDHV naar de invloed van droogte op het grondwater in Krimpen aan de IJssel in 2018. Om mogelijke overlast en onderlast tijdig te kunnen signaleren en hierop passende maatregelen te kunnen treffen is inzicht nodig. Sinds 2011 worden tijdens de rioolvervangingen ook drainage aangelegd. waarmee het grondwaterniveau in de openbare ruimte wordt genivelleerd.

Daarnaast heeft de gemeente een loketfunctie naar de burger. De gemeente dient beschikbare informatie over grondwater (peilen, afvoer, overtollig grondwater etc.), al dan niet op verzoek, beschikbaar te stellen aan de burger. Sinds 2011 beschikt de gemeente Krimpen aan den IJssel over een grondwaterzorgplan, welke in 2023 is geactualiseerd. Deze is te raadplegen via de gemeentelijke website of te downloaden bij documenten. Hierin zijn de beleidsdoelen vastgelegd om aan de wettelijke inspanningsverplichting met betrekking tot het beheersen van de grondwaterstanden te voldoen. 

Het doel van het grondwatermeetnet is om representatieve gegevens te verzamelen die inzicht geven in het grondwaterstandsverloop binnen de gemeente. De informatiebehoefte spitst zich daarbij toe op de volgende aandachtsgebieden:

  • Inzicht in de grondwaterstanden bij geplande reconstructies.

  • Inzicht in het functioneren van de drainage.

  • Inzicht in de grondwaterstand bij gevoelige locaties (grondwateroverlast/grondwateronderlast).

  • Inzicht in de grondwaterstand op de begraafplaatsen.

  • Inzicht in de grondwaterstanden bij meldingen van inwoners.